Privacy Policy

 

Het Esse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Esse, Albaweg 15,  7364 CB. Lieren, info@hetesse.nl, www.hetesse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Esse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetesse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Esse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het boeken van uw verblijf

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Esse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Esse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Esse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • De gegevens van de facturen worden minimaal 7 jaar bewaard i.v.m. het moeten bewaren van de gegevens voor de belastingdienst.
  • De e-mailadressen van de nieuwsbrief wordt bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Esse deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Esse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Het Esse uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  • Chef internet, onze hostingprovider, zij kunnen bij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, emailadres
  • Enormmail, website voor het maken van nieuwsbrieven, uw emailadressen worden hier bewaard.
  • Izettle, zij verzorgen onze pinbetalingen, dus beschikken over uw betaalgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Esse maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een tabel met uitleg is beschikbaar als laatste pagina van deze verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Esse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetesse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. Het Esse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Esse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetesse.nl

Cookies uitleg
De volgende cookies worden gebruikt op de site van Het Esse.

Naam Waarde Domein
1P_JAR 2018-5-28-8 .google.com
APISID rqAyffvYDHqGGJHY/ARQoqgrpSsewjhmIQ .google.com
HSID AyuQXNbEiGx9cJiDt .google.com
NID 131=iZP5lbpXr73UpdQHWo5jiRForVywV20W2qwbY8v6erLJYkR—wLejXPKsCWCx6E-5fZjSw*Ls7L… .google.com
SID KwagtXwtNO6XAssCfAhQDTNMPSGi8GRIb4e5syT_oCtrEMswifU3CbEzgfqmOSIAqNbM4w. .google.com
SIDCC AEfoLeY11ey8Styp3-tBiAw-WnfBWGNyRb019crxB5aDcyAqY9A3Jfwyi9hC8uKtQGRIbPKo5M8 .google.com
_ga GA1.2.1442089060.1527498591 .essisme.nl
_gat 1 .essisme.nl
_gid GA1.2.1572133071.1527498591 .essisme.nl
has_js 1 www.essisme.nl

Uitleg over de cookies

1P_JAR, APISID, NID, SID

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien

HSID

Cookies HSID, SSID, APISID en SAPISID zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube

SIDCC

Security cookie om gebruikersgegevens te beschermen van ongeldige toegang.

ga, _gat, _gid cookies van google analytics.

naam  duur                omschrijving:

_ga      2 years                        Used to distinguish users.

_gid     24 hours          Used to distinguish users.

_gat     1 minute          Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag

Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

has_js,

Dit cookie kijkt of u Javascript heeft. Dit is een sessiecookie die direct na uw bezoek aan de website weer van uw computer verwijderd wordt.

De volgende cookies worden gebruikt bij de activitheek.

PHPSESSID

Auth_groep

Auth_username

Nsbrouwser

Deze cookies die we gebruiken zijn puur functioneel voor het opslaan van de ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord. Dit gebeurt in een sessie.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

 

 

Scroll naar boven